Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
118 postów 1350 komentarzy

Moje komentarze

 • @
  //W Chinach, jednym z wielu sposobów angażowania bezrobotnych obywateli, w działalność gospodarczą i zwiększenie ich dochodów, jest tworzenie w osiedlach wiejskich, produkcji dla sklepów internetowych. Media operują cyfrą 490 tysięcy punktów, związanych z usługami online w wioskach, z których, 21 tysięcy działa produkcyjnie dla "Аlibaba Group".// According to China’s National Bureau of Statistics, Chinese consumers spent $750 billion online in 2016—more than the US and the UK combined. https://www.bcg.com/publications/2017/retail-globalization-china-reveals-future-shopping.aspx http://cebc.org.br/sites/default/files/mgi-chinas-digital-economy-a-leading-global-force_3.pdf
  Dorż Cybikdorżijew: Jak w Chinach walczą z ubóstwem
 • @tańczący z widłami 14:19:28
  //Dążenie do egalitaryzmu społecznego to niestety utopia. Próbowano to zrobić laboratoryjnie z mrówkami i pszczołami, niestety nie udało się.//

  Krytyka egalitaryzmu.

  //„Równość” jest, ponad wszelką wątpliwość, ostatnią rzeczą, którą można by spotkać w naturze, co przyznają nawet realistyczni zwolennicy demokracji: R.H. Tawney, parafrazując myśl Rousseau`a, pisał: „Podczas gdy nierówność jest łatwa, gdyż osiągnąć ją można poddając się biegowi wydarzeń, równość jest o wiele trudniejsza, gdyż wymaga, aby mu się przeciwstawić” (Equality, London 1952); nienaturalność e. jeszcze dobitniej potwierdza Sartori: „Nierówność można przypisać aktom stwórczym Boga, równość może wyniknąć tylko z ludzkiego działania. Nierówność należy do natury, równość wymaga odejścia od natury”; stąd też „równość jest przede wszystkim ideałem protestu, faktycznie ideałem protestu par excellence” (op. cit.); w konsekwencji, uznanie zasadności podejmowania owego „trudu” dążenia do zmiany naturalnego stanu rzeczy, jakim jest nierówność, skazuje nie tylko na nieustanną pogoń za realizacją ideału, który generuje coraz to nowe obszary walki z nierównościami, ale także na nierozstrzygalne pytania o to, jak (jakimi metodami) cel ten ma być realizowany, jakie równości i nierówności są „sprawiedliwe”, a jakie „niesprawiedliwe”, jaki jest ich fundament aksjologiczny, a wreszcie w jakim znaczeniu pojmować równość „w ogóle”: czy jako identyczność, czy jako sprawiedliwość? Jakakolwiek zaś odpowiedź padnie na te pytania, jedna konkluzja musi być wyprowadzona (a gdyby nie przyznana w teorii, to zastosowana w praktyce), iż realizacja równości wymaga koniecznie zróżnicowanego potraktowania nierównych: „abyśmy wszyscy w końcu byli jednakowi, musimy być nierówno traktowani. […] …dążenie do jednakowych stanów końcowych koniecznie wymaga posłużenia się niejednakowymi środkami, to znaczy wymaga stosowania dyskryminacji” (ibid.); ujawnia to zresztą często skrywaną przez egalitarystów faktyczną przesłankę ich myślenia i dążeń, którą wcale nie jest wiara w to, iż ludzie naprawdę są równi, lecz przekonanie, że ludzie nie powinni się różnić dotyczy to nawet „formalnej” równości wobec prawa („izonomii”): „Istotą żądań równości wobec prawa jest to, że ludzie powinni być traktowani na równi pomimo faktu, że w rzeczywistości są bardzo różni” (F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, Chicago 1960); sprzeczność e. z naturą nie ogranicza się do jej niekoherencji z naturą ludzką, dookreślaną prawem naturalnym; popada on w kolizję również z fizykalnym prawem natury, znanym jako 2 zasada termodynamiki, rozpoznająca, iż jednakowy poziom energii prowadzi do entropii, a więc do kresu życia; dlatego, wedle znanego powiedzenia, idealna równość może panować jedynie na cmentarzu; zwłaszcza bezwzględny e. rozpoznawany jest jako: akulturalny wyraz „buntu mas” (J. Ortega y Gasset) i ochlokracji, ku której „pierwszym krokiem jest nieuznawanie czyjejś wyższości osobistej” (F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, Poznań 1921); „tandeta moralna” oraz pogłos hordy pierwotnej, będący wcieleniem „beznadziejnej w swym wstecznictwie gromadzkości, jako typowej, bo przyrodzonej masie, nieruchomości poglądów” (J. K. Kochanowski, Postęp ludzkości jako wyraz praw psychicznych rozwoju, Warszawa 1917); ufundowane na resentymencie, czyli „duchowym samozatruciu”, „pragnienie poniżenia ludzi, którzy stoją wyżej i są bardziej wartościowi, oraz sprowadzenie ich do poziomu stojących niżej”, a tym samym „spekulacja na zniżkę”, bowiem „nikt się nie domaga równości, jeśli czuje, że posiada siłę lub obdarzony jest łaską, które zapewniają mu zwycięstwo w grze sił — w dziedzinie jakichkolwiek wartości. Ten tylko, kto boi się, że przegra, domaga się równości jako zasady powszechnej” (M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1977); przeciwieństwo i wróg wolności, albowiem „kto chce wolnego społeczeństwa, musi walczyć o społeczeństwo nierówne. Nierówność rezultatów i pozycji życiowej jest nieuchronną konsekwencją wolności jednostki” (H. Kohl, Zwischen Ideologie und Pragmatismus, Stuttgart 1974); będący „przyczyną napięcia wewnątrz całej koncepcji kultury europejskiej”, „brak poszanowania dla wszelkich ludzkich uporządkowań i ustaleń” (Sztuka, edukacja i polityka, Wywiad z Rogerem Scrutonem, „Antyk” 8/1991); skądinąd, „egalitaryzm liberalnych demokracji nie wytępił bogatych, jedynie bogatych godnych szacunku” (N. Gómez Dávila, Na straconym posterunku, „Stańczyk” 2/1995).

  E. pozostaje także w oczywistej sprzeczności z religią i antropologią katolicką; według nauki Kościoła: „Wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą rozumną duszą, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie. Wszyscy odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są wezwani do uczestnictwa w tym samym Boskim szczęściu; wszyscy więc cieszą się równą godnością” (Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1934), jednak: „Człowiek, przychodząc na świat, nie posiada tego wszystkiego, co jest konieczne do rozwoju życia cielesnego i duchowego. […] Pojawiają się różnice związane z wiekiem, możliwościami fizycznymi, zdolnościami umysłowymi lub moralnymi, wymianą, z której każdy mógł korzystać, oraz z podziałem bogactw. 'Talenty' nie zostały równo rozdzielone” (ibid., p. 1936), a „różnice te są związane z planem Boga, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje, i by ci, którzy posiadają poszczególne 'talenty', udzielali dobrodziejstw tym, którzy ich potrzebują” (ibid., p. 1937); należy zatem odróżniać jednakowość natury ludzkiej, a zatem równość ontyczną, jak również identyczność ostatecznego celu każdego człowieka, jakim jest zbawienie wieczne, od nierówności przypadłościowych, wynikających naturalnie z różnic poziomu duchowego, moralnego, fizycznego, intelektualnego, charakteru, płci, wieku, dziedziczenia, obyczajów, tradycji oraz przywilejów i obowiązków stanu społecznego; chociaż zatem natura ludzka jest jednakowa, poszczególnych ludzi Bóg nie stworzył w równości, lecz w nierówności, a nierówność panuje nie tylko w porządku przyrodzonym, lecz nawet w nadprzyrodzonym porządku zbawczym, wyjąwszy to, że każdy człowiek otrzymuje od Boga przydzielony zakres łaski dla własnego zbawienia: wszakże jeden „sługa” otrzymuje pięć talentów, inny dwa, a jeszcze inny — tylko jeden (Mt 25, 14-30); zróżnicowane są także zadania w Królestwie Bożym i urzędy w Kościele: tylko jedna niewiasta została powołana do Bożego Rodzicielstwa, tylko Dwunastu zostało apostołami, tylko mężczyźni mogą być kapłanami; nierówność oraz autorytarialna relacja: zwierzchność — podporządkowanie, pochodzą zatem od Boga, natomiast egalitarny pęd do zrównywania — od szatana; zrozumiałe przeto, iż e. był zawsze i po wielokroć potępiany (przy jednoczesnej afirmacji równości ontycznej) przez Urząd Nauczycielski Kościoła, jak np. przez papieża Leona XIII — „…wszyscy ludzie są sobie równi ze względu na wspólność pochodzenia i jednakową naturę, cel ostateczny, który każdego czeka, prawa i obowiązki, które z tego wynikają. Ale że przymioty wszystkich nie mogą być równe, że jeden od drugiego różni się siłami ducha lub ciała, że bardzo wiele jest różnic charakteru, woli, natury — dlatego nic się tak nie sprzeciwia rozumowi, jak chcieć wszystko jedną miarą mierzyć i ową bezwładną równość zaprowadzać w urządzeniach społecznych. Jak doskonałe ciało powstaje z połączenia i złączenia rozmaitych członków, które kształtem i przeznaczeniem się różnią, razem jednak zebrane i we właściwym miejscu umieszczone, tworzą całość piękną pod względem siły i konieczną ze względu na swój użytek, tak i w państwie jest prawie nieskończona rozmaitość ludzi, niby części, którzy, gdyby się mieli za równych i usłuchali tylko swego własnego zdania, to państwo przybrałoby postać niesłychanie dziwaczną; jeśli zaś wszyscy, utrzymując różnice w stopniach godności, powołaniu, zajęciach, zgodnie do powszechnego dobra dążą, wtedy przedstawiają obraz dobrze zorganizowanego państwa, zgodnie z naturą” (encyklika Humanum genus z 20 IV 1884).//
  Być bogatym ...
 • @
  //Z drugiej strony haredim - ultraortodoksyjni Żydzi również nie uczestniczą w tworzeniu postępu i budowie państwa. Nie służą w wojsku, zwykle nie pracują zawodowo, nie chodzą do szkół innych niż religijne//

  To nie prawda...

  Nie wchodząc w szczegóły, tu jeden przykład...

  //Chabad leaders broker deal with IDF over draft

  15% of Chabad students to be exempt from army service; 85% will draft by age 26 after returning from the Chabad headquarters in Brooklyn.//

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/216220
  Ziemia im obiecana?
 • Właściciele i zarząd
  Grunt to rodzinka

  Sergei Roldugin is a godfather to Maria Putina, Vladimir Putin's daughter.[6] He has been friends with the Putin since the late 1970s.[7] In March 2016 The Guardian described Roldugin as "Putin's best friend". It was Roldugin who introduced Putin to Lyudmila, his future wife. Roldugin's brother Yevgeny was at KGB training school with Putin.[8]

  In connection with the Panama Papers, the Organized Crime and Corruption Reporting Project described Roldugin as the "secret caretaker" of Putin's hidden wealth through his participation in transactions between various offshore companies.[9][10][11][12][13]
  Rosyjski potentat przemysłu motoryzacyjnego KAMAZ
 • @Talbot 19:38:56
  //Putin na gwałt potrzebuje ... nowoczesnych technologii.//

  Dopóki kg-boska żydokomuna tam rządzi nic się nie zmieni...

  https://www.princeton.edu/~ota/disk3/1979/7918/791812.PDF

  A chiński narodowy socjalizm pogrążon jest w amoku budowania. Już są plany tunelu łączącego Tajwan z Chinami.

  https://www.youtube.com/watch?v=lcN9Hctpra8
  Palestyńczycy nie ustępują.
 • @
  https://lesstewart.files.wordpress.com/2008/11/compulsorysterilization.jpg

  "We do not stand alone". Nazi propaganda poster from 1936. The shield is inscribed with the title of Nazi Germany's 1933 'Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring' (compulsory sterilization law). The couple is in front of a map of Germany, surroundedby the flags of nations which had enacted or were considering similar legislation.

  PS. Zwracam uwagę na flagę polską.
  Sterylizacja czy aborcja?
 • @wercia 07:47:02 Żydowski Pax Russo - Americana
  //Netanjachu: Rosja nie będzie ograniczała działań Izraela w Syrii://


  A co na to Trump...


  http://www.age-end.com/Gen-CSS/Chabad_files/image004.jpg
  Izrael grozi zabójstwem Asada - 09.05.2018.
 • @
  //Kilka dni temu Izrael przeprowadził atak na irańską bazę w Syrii w tajnej operacji i oficjalnie nie przyznał, że stał za tym atakiem. Tel-Awiw przeprowadził dotąd ponad sto nalotów na cele w Syrii //

  A co na to Putin..

  https://www.youtube.com/watch?v=Bp0zseD6in8

  http://crownheights.info/assets/2018/01/4-39.jpg
  Izrael grozi zabójstwem Asada - 09.05.2018.
 • @Arjanek 05:58:52
  5*

  Teraz mógłby Pan tak rozpracować "abażury z ludzkiej skóry" i "spreparowane głowy" jako następne idiotyczne mity.
  IPN podtrzymał mit o produkcji mydła z tłuszczu ludzkiego
 • @
  7 maja 2018 r. 89-letnia Ursula Haverbeck, która nie stawiła się w więzieniu w celu odbycia kary za negowanie tzw. Holokaustu, została zatrzymana i osadzona w zakładzie karnym w Bielefeld (Nadrenia Północna-Westfalia) - poinformowały prokuratura i policja.

  http://www.renegadetribune.com/wp-content/uploads/2018/05/1525710739793-800x445.jpg
  IPN podtrzymał mit o produkcji mydła z tłuszczu ludzkiego
 • @Pedant 09:53:48
  //Izrael jest w większości stworzony przez NKWD- owców, to mają sentyment do matuszki Rosyji"

  Ale jadem Pan strzyknął.//

  Jad waszem...

  Wieloletni dyrektor jad waszem, badacz tzw Holocaustu Yitzhak Arad będący w NKWD brał najprawdopodobniej udział w rozstrzeliwaniu cywilów litewskich.

  http://willzuzak.ca/lp/arad01.jpg

  //According to the Lithuanian prosecution authorities, Arad joined a
  Soviet partisan squad while Lithuania was occupied by Nazi Germany and
  then served with the NKVD. He is suspected of involvement in executions
  of Lithuanian civilians and members of the anti-Soviet resistance
  movement, the statement says.//

  https://forum.codoh.com/viewtopic.php?t=4516
  Jedyny Przyjaciel Na Paradzie Zwycięstwa?
 • Żydowski Pax Russo - Americana
  //(w każdym razie w sprawach odnoszących się bezpośrednio do Iranu — wystarczy przypomnieć dobrowolne i w niczym nie wymuszone przystąpienie Rosji do sankcji Zachodu, na dostawę sprzętu wojskowego do Iranu).//

  Tak samo było z Serbią, Irakiem, Libią, a wcześniej z RPA...

  "Na pustyni Kalahari
  rozpoczęto wiercenie dwóch szybów kilkusetmetrowej głębokości. Miały
  posłużyć jako miejsce próbnych podziemnych eksplozji. Republika
  Południowej Afryki poinformowała rząd USA, że zamierza przeprowadzić próbę jądrową w sierpniu 1977 roku. Amerykanie naciskali jednak, aby odstąpiła od tego zamiaru. Wymiana informacji między obu krajami nie była oczywiście upubliczniana. Dopiero gdy radziecki satelita szpiegowski
  wykrył przygotowania, a rząd ZSRR poinformował o tym Stany Zjednoczone, tajemnicy nie dało się już utrzymać. Nastąpił bardzo silny nacisk dyplomatyczny na RPA ze strony Stanów Zjednoczonych, ZSRR i Francji. W tej sytuacji władze południowoafrykańskie zrezygnowały z przeprowadzenia próbnej eksplozji"
  Jedyny Przyjaciel Na Paradzie Zwycięstwa?
 • @Fischer 11:13:55
  //PS w mydle nie ma bakterii, bo jest gotowane przez wiele godzin, dni. Resztę załatwia ług.//

  Gnijące zwłoki to bardzo niebezpieczny materiał, a gnicie zaczyna się bardzo szybko. Bakterie Clostridium, Bacillus wytwarzają przetrwalniki oporne nawet na gotowanie, promieniowanie UV i inne środki dezynfekujące. To nie miało sensu.
  Czy prof. Spanner produkował mydło z tłuszczu ludzkiego
 • @
  Surjanamaskara (dewanagari सूर्यनमस्कार , trl. Sūryanamaskāra ) Powitanie Słońca)

  Patrz film.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Surjanamaskar

  Ćwiczę od kilku dziesięcioleci, z małymi przerwami:), polecam.
  Dlaczego mnie nie boli kręgosłup?
 • @Arjanek 10:26:31
  //Możliwe że profesor z braku mydła, usiłował je wyprodukować by zachować higienę w prosektorium.//


  Przecież on nie był durniem, wiedział że w takim tłuszczu osób zmarłych znajdują się miriady bakterii. Proszę sobie poczytać teksty, które dzisiaj przestrzegają przed myciem się wspólnym mydłem./
  Czy prof. Spanner produkował mydło z tłuszczu ludzkiego
 • @Fischer 09:38:16
  //Jest prawdopodobne, że dr. prof. Spanner kazał mu odkładać tłuszcz. Mogło to być wynikiem zapotrzebowania na mydło, do szorowania prosektorium. Możliwe że profesor z braku mydła, usiłował je wyprodukować by zachować higienę w prosektorium.//

  Czy taki "nazista" nominowany do Nobla mógł się tak zachować jak Pan tu opisuje, wątpię..  //"Handatlas der Anatomie des Menschen" jest do tej pory jednym z podstawowych podręczników dla studentów medycyny na całym świecie. Kilkanaście wydań w wielu językach świata przełożyło się na setki tysięcy wydrukowanych egzemplarzy. Do tej pory na wielu serwisach aukcyjnych można kupić atlas, którego Spanner jest współautorem. Nawet na indonezyjskim bukabuku.com. Do tej pory z atlasu korzystają studenci Akademii Medycznej w Łodzi.//
  Czy prof. Spanner produkował mydło z tłuszczu ludzkiego
 • Nigdy więcej...żydowskich kłamstw. To rewizjonizm obala te żydowskie brednie.
  Znany żydowski kłamca Simon Wiesenthal powtarzał tą mydlaną bajkę w serii artykułów opublikowanych w 1946 r. W austriackiej gazecie dla żydów Der Neue Weg napisał: [18]

  "W ostatnich tygodniach marca prasa rumuńska podała niecodzienną wiadomość: w małym rumuńskim mieście Folticeni na cmentarzu żydowskim pochowano dwadzieścia skrzynek mydła z pełną ceremonią i rytuałami pogrzebowymi. Mydło zostało znalezione na terenie byłego niemieckiego składu wojskowego. Na skrzyniach umieszczono inicjały RIF, "Czysty żydowski tłuszcz". Skrzynie te były przeznaczone dla Waffen-SS, a papier do pakowania ujawnił całkowicie cyniczny obiektywizm, że to mydło zostało wyprodukowane z żydowskich ciał. Zaskakujące jest, że dokładni Niemcy zapomnieli opisać, czy mydło zostało wyprodukowane z dzieci, dziewcząt, mężczyzn czy osób starszych."

  "Po 1942 r. ludzie w Generalnym Gubernatorstwie dobrze wiedzieli, co oznaczało mydło RIF. Cywilizowany świat może nie wierzyć z jaką radością naziści i ich kobiety w GG myśleli o tym mydle. W każdej kostce mydła widzieli Żyda, który został tam magicznie umieszczony, a tym samym uniemożliwiono mu dojście do drugiego Freuda, Ehrlicha lub Einsteina."

  W innym artykule zauważył: "Produkcja mydła z ludzkiego tłuszczu jest tak niewiarygodna, że ​​nawet ci, którzy byli w obozach koncentracyjnych, mają trudności ze zrozumieniem".

  Przez lata wielu uznanych historyków propagowało historię tego kłamstwa. Znany historyk William L. Shirer, na przykład, powtórzył to w swoim bestsellerze "Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy".

  Obecnie Aaron Breitbart, starszy pracownik naukowy w Centrum Szymona Wiesenthala, zgodził się, że dowody są znikome. "Czołowi badacze Holocaustu są zdania, że naziści nie robili mydła" - mówi. "To była okrutna plotka w obozach". [propagowana przez nazistów, jak można przeczytać w żydowskiej prasie]

  Yad Vashem: Nazi Soap Stories Invention'
  https://www.haaretz.com/1.4743238
  Czy prof. Spanner produkował mydło z tłuszczu ludzkiego
 • @
  Żydzi (także jad waszem) w Izraelu twierdzą, że "mydło z żydów" to spisek "nazistów".

  //Yad Vashem: Nazi Soap Stories Invention//

  https://www.haaretz.com/1.4743238

  Natomiast na rynek USA pchają filmy i sztuki o tzw. mydlanym micie,robią kasę i jednocześnie uderzają w tzw negacjonistów.

  https://www.youtube.com/watch?v=1T3cBguUxmE
  Mydło z tłuszczu ludzkiego - historia mitu
 • @AlexSailor 09:21:51
  //Oczywiście przy okazji nie było ruchomych komór gazowych na samochodach trujących tlenkiem - CO//

  Przecież "naziści" mieli Tunele do odwszawiania całych pociągów Zyklonem B. Po co wobec tego wozili żydów tyle kilometrów?

  http://www.ihr.org/images/gcdlb3.gif

  Rysunek 1: po prawej: Instalacja do fumigacji kolejowej Cyklonem-B w Budapeszcie (pusta przy otwartych drzwiach) Po lewej: Widok wnętrza komory z trzema otworami w kanale zasilającym (na suficie) i rurą powrotną (na podłodze) - z tyłu ściany potężna dmuchawa do mieszania i odpowietrzania.

  Jak więc to możliwe, że wiedza o funkcjonowaniu tych znakomicie zaprojektowanych komór gazowych, które wykorzystywały Zyklon-B do rutynowej fumigacji całych pociągów, mogła być nieznana tym samym nazistom, którzy rzekomo eksterminowali Żydów? Co więcej, skoro istnienie i lokalizacja odwszawiających tuneli kolejowych musiała być znana tym mordercom, to dlaczego mieliby kłopotać się, czy używać czegoś innego do masowej eksterminacji? Fakt, że ani komora gazowa w Budapeszcie, ani żaden inny kolejowy tunel do odwszawiania, ani na Węgrzech, ani gdzie indziej, nie był kiedykolwiek opisany w żadnej z "naukowych prac" o Holokauście, pokazuje jedynie, jak bardzo wypaczona jest historia Holocaustu. Z pewnością esesmani zrozumieliby logikę wykorzystania komory gazowej w Budapeszcie do eksterminacji węgierskich Żydów, gdyby eksterminacja była ich intencją, zamiast transportować tych samych Żydów do Auschwitz w połowie 1944 roku, gdy Niemcy desperacko próbowały przemieszczać wojsko i materiały do obszaru inwazji w Normandii, z pewnością skorzystaliby z komory gazowej w Budapeszcie, zamiast próbować użyć "komór gazowych", które były niczym więcej jak zwykłymi piwnicami z małymi otworami w sufitach, przez które podobno wyrzucano granulki Zyklonu-B na głowy zamierzonych ofiar.
  Twierdzenia te są absurdalne wystarczająco z przyczyn technicznych, ale są one też absurdalne ze względu na znakomitą technologię, którą mogli łatwo zastosować, by skutecznie wykonać ten straszliwy czyn. Z pewnością Adolf Eichmann i przynajmniej niektórzy z jego otoczenia, którzy znają się na transporcie i rozkładzie kolejowym, wiedzieliby, że ostateczne rozwiązanie problemu żydowskiego było w dużej mierze problemem transportu, nawet na podstawie tego, co "naukowcy" od Holocaustu sami piszą.


  Czy ktokolwiek wierzy, że hitlerowscy mordercy wysłali 400 000 Żydów węgierskich z kolejowej komory gazowej, która była jedną z najbardziej zaawansowanych dużych komór gazowych na całym świecie, zaprojektowaną specjalnie dla Zyklonu-B, by, zamiast tego zabić ich w piwnicznych pomieszczeniach, zaprojektowanych jako kostnice do przechowywania zwłok w niskich temperaturach, ale następnie rzekomo upozorowanych jako prysznice?

  Obiekt, który został zawnioskowany przez węgierskie Koleje Państwowe i zbudowany we współpracy z niemiecką firmą Pest Control, GmbH [DEGESCH], Frankfurt nad Menem, jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy komora do fumigacji na szeroką skalę została stworzona i przetestowana w systemie krążeniowym gazów. Wiadomo, że system krążeniowy (Kreislaufführung) do mieszania powietrza i gazu ma wiele zalet: z jednej strony, gaz wydziela się [jest uwalniany z granulek w puszkach Cyklonu-B] łatwiej i z drugiej strony gaz jest rozprowadzany szybciej. [1] Nie musimy szczegółowo badać budowy takich instalacji - wystarczy wskazać, że: urządzenie wytwarzające gaz w cyrkulacji (Kreislaufvergnsungsapparaturen) pozwala na łatwe i bezpieczne obchodzenie się nawet z najbardziej trującymi substancjami; ponadto, dzięki powtarzanej wymianie całej mieszaniny gaz-powietrze podczas pierwszej godziny odkażania, stężenie mieszaniny gaz-powietrze jest idealnie rozprowadzone tak, aby zminimalizować straty [cyjanku] spowodowane adsorpcją; i wreszcie, ze względu na specjalny projekt takich komór, można je odpowietrzyć przy zamkniętych drzwiach. W ten sposób zasada krążenia (Kreislaufprinzip) obejmują ulepszenia techniczne, które zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia procedury odymiania przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zagrożeń bezpieczeństwa. Te zalety wyraźnie motywowały Węgierskie Koleje Państwowe do podjęcia pierwszej próby budowy takiego obiektu w Budapeszcie. Już po kilku miesiącach prawie nieprzerwanego korzystania z komory, elegancja i bezpieczeństwo tego obiektu zostały wyraźnie uznane.

  http://arjanek.neon24.pl/post/143254,tyfus-i-zydzi
  Tadeusz Borowski i dr Dariusz Ratajczak o Auschwitz
 • @ikulalibal 16:29:15
  //The counterpropaganda drive involved dissemination of the findings of nikolay burdenko’
  s commissionthat performed the “services” orchestrated selective
  and hasty exhumation followed by the presentation of a forged documented report. The latter appeared in the form of two pamphlets: Truth about Katyn
  and Report of the Special Commission for the Investigation of the Circumstances of the Execution by the German Nazi Invaders of Captive Polish Officers in the Katyn Woods.//

  //The file contained the resolution of the politburo of the
  VKP(b) central committee of March 5, 1940 and the shelepin memorandum on its execution, to wit, the fundamental katyn stuff. The General secretary also perused the falsified findings of the burdenko commission, a fact confirmed by a reproduction of his reasoning in a background note compiled by the institute of General history, Ussr Academy of sciences (writer natalya Lebedeva).//

  http://eastviewpress.com/Files/SS_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_No.%204_2011.pdf
  Tadeusz Borowski i dr Dariusz Ratajczak o Auschwitz

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031