Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
130 postów 1690 komentarzy

"Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Polacy między 18. a 25. rokiem życia mają 535 mln zł długu." Bez komentarza...

Programy stypendialne dla obywateli Ukrainy

 

Oferta stypendialna dla studentów z Ukrainy jest  bogata. Dostępnych jest wiele stypendiów na warunkach określonych w umowach dwustronnych. Są one finansowane przez rząd polski często w celu zwiększenia wymiany studentów z określonego kierunku geograficznego lub kierunku studiów. Kwota stypendium zależy od rodzaju studiów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: //buwiwm.edu.pl/

 

Stypendia dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich

 

Specjalistyczne Studia Wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim oferują unikalny program kształcenia dla zagranicznych studentów z Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej. Stypendia są szansą na wykształcenie ekspertów do spraw wschodnich w kraju, jak i za granicą. Program oferuje bowiem rzadką okazję do wspólnego odkrywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu. Aby ubiegać się o studia magisterskie, studenci muszą mieć ukończone studia (licencjackie lub magisterskie), mieć mniej niż 30 lat oraz posiadać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  //www.studium.uw.edu.pl

 

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

 

Program przewidziany jest dla obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, które ma na celu ściślejszą integrację polityczną i gospodarczą z niektórymi wschodnimi i południowymi sąsiadami UE: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Dwuletnie studia magisterskie kształcą specjalistów nauk przyrodniczych, kierunków technicznych, ekonomii, prawa lub studiów europejskich. Aby uczestniczyć w Programie trzeba znać język polski. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  //buwiwm.edu.pl/

 

Program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 

Program stypendialny wspiera realizację celów Partnerstwa Wschodniego. Skierowany jest dla obywateli Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – młodych naukowców, absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą kontynuować naukę w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie:   //buwiwm.edu.pl/

 

Program stypendialny dla młodych naukowców z krajów postsowieckich

 

Program stypendialny skierowany jest do osób, które uzyskały dyplom w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych i mają już pewne osiągnięcia akademickie. Program obejmuje dziewięciomiesięczny staż badawczy. Naukowcy z krajów postsowieckich, ubiegający się o udział w Programie, mogą składać wnioski w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową: //www.studium.uw.edu.pl

 

Stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendia magisterskie i podyplomowe przyznawane wybranym studentom na 1 lub 2 semestry (w przypadku stypendiów magisterskich w ramach programu In-Coming stypendium może zostać przyznane na okres od 1 do 4 semestrów). O stypendium mogą ubiegać się obywatele następujących krajów i terytoriów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. W momencie składania wniosku wszyscy kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 4 semestry studiów. Dostępne są różne programy stypendialne. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Funduszu Wyszehradzkiego: //visegradfund.org/scholarships

 

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda

 

Program skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni mających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego i pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Młodym ludziom, chcącym aktywnie uczestniczyć w rozwoju demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie, Program oferuje dwusemestralne studia uzupełniające w dziedzinach: ekonomia i zarządzanie, administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia), administracja publiczna (rządowa i samorządowa), prawo, nauki społeczne (socjologia, psychologia społeczna), nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, polityka rozwojowa i pomoc humanitarna. Studia uzupełnione są o co najmniej dwutygodniowy staż w polskich instytucjach. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.kirkland.edu.pl

 

Gaude Polonia

 

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia" prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si
i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej .O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu. Więcej informacji o programie na stronie www.nck.pl

 

Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej  (1989-1993)

Pod honorowym patronatem MSZ RP zostało ufundowane przez Fundację rodziny Krzysztofa Skubiszewskiego dla kandydata z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Stypendium umożliwi odbycie całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim innej uczelni
w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych. Stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe
i obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa. Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na takich samych zasadach, jak staż w ramach Stypendium. Realizatorem stypendium jest Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego //www.skubi.net/stypendium2015.html

 

Study Tours to Poland

To nie program stypendialny, ale warto o nim tutaj wspomnieć. Stwarza on bowiem możliwość studentom z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej  poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych.

STP dla studentów jest jednym z pierwszych cyklicznych polskich programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży studenckiej z Europy Wschodniej. W jego ramach zapraszani są wyróżniający się studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i miasta Sankt-Petersburg) do udziału w wizytach studyjnych w Polsce.

Studenci aplikują do udziału w programie indywidualnie w ramach konkursu. Wizyty odbywają się w  11-osobowych grupach 2 razy do roku – wiosną i jesienią. Corocznie Polskę odwiedza ponad 200 osób.

Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami. Szczególny nacisk położony jest na poznawanie sektora pozarządowego i jego miejsca w społeczeństwie.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: //www.studytours.pl/

 

Projekt „Teraz Wrocław”

Program Study in Wrocław (Projekt „Teraz Wrocław”) działa od 2006 roku. Powstał z inicjatywy władz miejskich Wrocławia oraz wrocławskich uczelni wyższych. Działania projektu skierowane są głównie na promocję oferty edukacyjnej uczelni wśród młodzieży z krajów Europy Wschodniej oraz uproszczenie procedur rekrutacyjnych. Od początków funkcjonowania projektu podjęło studia ponad 1500 osób, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacji, stając się studentami i absolwentami wrocławskich uczelni.

Projekt „Teraz Wrocław” jest inicjatywą niekomercyjną. Oferuje:

 • Możliwości podjęcia bezpłatnych studiów także dla osób nieposiadających Karty Polaka na jednej z renomowanych wyższych uczelni publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
 • Bezpłatne konsultacje dotyczące rekrutacjiprowadzone przez wykwalifikowany zespół w ukraińskim, rosyjskim, polskim lub angielskim językach,
 • Bezpłatny udziałw projekcie oraz informacyjne wsparcie,
 • Uproszczoną procedurę rekrutacyjną i pomoc w kontaktach z uczelnią.

Ponadto, na stronie programu przyszli studenci znajdą mnóstwo praktycznych informacji, dotyczących przygotowań do przyjazdu do Polski i studiów, przydatne rady, które pomogą poczuć się we Wrocławiu, jak w domu.

Rekrutacja w ramach „Teraz Wrocław” startuje co roku w maju.Aby zakwalifikować się do projektu, należy posiadać świadectwo dojrzałości (lub dyplom licencjacki) oraz dobrze znać język polski.

Więcej informacji – na stronie: www.study-in-wroclaw.pl

www.luck.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/edukacja_i_programy_stypendialne/programy_stypendialne/

 

Zdjęcia konsulatu w Łucku

www.google.com/search

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Jesteśmy dojeni równo . Pzdr.
 • Polska nie dla Polaków
  Jeśli do powyższego dodać:
  - ekspresowe i w rekordowej ilości wydawanie Izraelitom polskich paszportów,
  - sprowadzanie coraz większej ilości kolorowych imigrantów z całego świata przez władze regionalne,
  - szybkie wydawanie Karty Polaka Ukraińcom i innym nacjom,
  - wydłużanie okresu oczekiwania Polaków na Kartę Polaka do ok. roku, przy wymogu zdania egzaminu z języka polskiego, a także
  - utrudnianie bogatym Polakom przerzucania mienia czy spadku do Polski,
  to cele polityki okupacyjnych władz warszawskich stają się jasne, jak słońce i przestaje być tajemnicą, kto ma w Polsce mieszkać i komu ma się w Polsce dobrze powodzić: wszystkim oprócz Polaków.

  Nie bez kozery Rzeczpospolita Polska jest ostatnio nazywana Rzeczpospolitą Przyjaciół.

  https://youtu.be/EgQb3a-KmHI
  https://youtu.be/GVqjkJqis9I
  https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2018/?x=0.3366&y=1.0191&level=1
 • @Repsol 15:33:35
  ogólnie to darmowe studia w Polsce to patologia.. historyków, politologów, socjologów mamy już wystarczająco dużo w marketach.. Mamy jeden z najlepiej wykształconych narodów, a zarazem najbardziej upodlony..
  Brakuje lekarzy, a są odgórnie narzucone limity, za to kształcimy za darmo na tym kierunku cały Świat!

  Poznałem kiedyś na imprezie Amerykanina co to medycynę w Polsce studiuje za darmo.. akademik to było dla niego 160$/miesiąc, on tutaj był BOGIEM, a u siebie biedotą.. wykłady miał po angielsku, a nie po polsku.. Polak jadący na studia za granicę musi znać przynajmniej perfekt angielski, a często język obowiązujący w kraju, w którym studiuje (Francja chociażby, pomijając jakieś tam Ergasmusy), a ON nie musiał, nawet ja w moim polskim mieście, na polskiej imprezie musiałem z nim rozmawiać po angielsku! (inny fakt, że chciałem poznać jego historię)
 • @Lotna 16:06:47
  Autor użył Rzeczypospolitej, Ty Rzeczpospolitej..
  Twoja forma mniej mnie wk..wia, ale jednak, ja nie jestem jakimś tam Rzeczpospolitaninem czy innym Rzeczypospolotaninem.. ja jestem POLAKIEM.. RZECZ?? niektórzy tłumaczą to jako Republikę..
  Republika kolesi co najwyżej..
  tu jest Polska, a nie jakaś rzeczpubliczna nr 3,5

  Zamianę Polski należy zacząć od zmiany zakłamanej nazwy.. w nazwie Państwa jest zakodowany ustrój.. to jest chore.. ustroje zmieniają się, a nazwa nie powinna..

  Republika to taki twór gdzie władzę absolutną ma prezydent, albo rząd.. czyli zapis w konstytucji o możliwości sprawowania władzy przez suwerena bezpośrednio jest zaprzeczeniem definicji Republiki!

  Jako prawnik amator, a zarazem obywatel kosmicznej Asgardii, wystosowałem prośbę do społeczności wszechświata o wstawiennictwo.
  Podczas snu dostałem odpowiedź: "wydalamy ambasadora Izraela z Niburu" znamienne.. chyba dziś nie zasnę ;)
 • @wk..ny 17:06:42
  W takim razie proponuję starą nazwę: Lechistan.
 • @Lotna 17:30:22
  obstaję przy Polsce.. Lechistan jakbyśmy dogadali się z Węgrami, Chorwatami itd. Słowacy mają problem, można by im pomóc, a potem oni nam.. Ciekawe czy wyalienowanie tysięcy będzie kolejnym marcem68??

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031